II. BOR – JELKÉP
1. rész
c) Assisi Szent Ferenc
A Baji Plébánia védőszentje
ünnepe: október 4.

1182-ben született Assisiben. Atyja jómódú posztókereskedő, anyja francia nemes-asszony volt. Kissé könnyelmű ifjúkor után tért meg. Lemondott atyai örökségéről, teljesen Istennek szentelte magát. Húsz éves korában lovagi álmoktól hajtva Perugia ellen harcolt, míg fogságba nem esett.
Itt hallotta ima közben: "Menj, Francesco, állítsd helyre hajlékomat, amely mint látod: roskadozik." Sajátkezűleg kezdte rendbe hozni a templomot. Megkezdte vezeklő és Istent szerető életét az önkéntes szegénységben. Sokan követték és csatlakoztak hozzá, akikből megalakult Szent Ferenc rendje. A ferencesek szegénységükkel, prédikációjukkal fellendítették a hitéletet; a bűnbánatot, a felebaráti szeretetet gyakorolták. Egyiptomig és Szíriáig is eljutott, és a szultán előtt is félelem nélkül prédikált.Szent Klárával együtt megalapította a női ágat is. Harmadik rendjét a világban élő bűnbánók csoportja alkotja.
1224-ben Alverna hegyén kitüntette őt az Úr sebhelyeivel, a stigmákkal. 1226-ban halt meg.

Assisi Szent Ferencnek az összes hívőhöz írt leveléből
Milyen boldogok és áldottak azok, akik szeretik Urunkat, és úgy cselekszenek, ahogy Urunk meghagyta az evangéliumban: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből; embertársadat pedig, mint saját magadat. Szeressük tehát Istent, és imádjuk őt tiszta szívvel, tiszta lélekkel, mert mindenekelőtt ezt óhajtja.
Ezért mondja: Az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Vagyis mindazoknak, akik őt imádják, lelkük benső hűségében kell imádniuk. Terjesszük is eléje dicsérő imádságainkat éjjel-nappal, és mondjuk: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, mert szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Azonkívül igyekezzünk megteremni a bűnbánat méltó gyümölcseit.
Szeressük embertársainkat, mint saját magunkat! Legyen szeretetünk, legyünk alázatosak, adjunk alamizsnát, mert az lemossa a lélekről a bűnök szennyét. Az ember mindazt elveszíti, amit itthagy e világon. Csak a szeretetből végzett jó cselekedetei érdemét és kiosztott alamizsnáit viszi magával: ezekért kap majd az Úrtól jutalmat és méltó viszonzást.Ne akarjunk okosak és bölcsek lenni e világ szerint. Inkább legyünk egyszerűek, alázatosak és tiszták. Soha ne akarjunk mások fölé kerekedni, hanem inkább legyünk minden ember szolgája és alárendeltje Isten kedvéért. Mindazokon, akik így tesznek, és mindvégig állhatatosan kitartanak, megnyugszik az Úr Lelke, sőt bennük fog lakni, mint hajlékában.
A mennyei Atya gyermekei lesznek, mert az ő tetteit teljesítik, így a mi Urunk, Jézus Krisztus jegyesei, testvérei, sőt anyja lesznek.

Nagy Szent Leó pápának „A boldogságok” című beszédéből
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Isten azoknak ígéri a földet, akik szelídek, jóakaratúak, alázatosak, szerények és készek minden jogtalanságot elszenvedni. Ez az örökség bizony se nem lebecsülendő, se nem értéktelen, és nem is olyan valami, aminek mennyei otthonunkhoz ne lenne köze, hiszen a mennyek országába másként nem is lehet bejutni. Nyilvánvaló tehát, hogy a szelídeknek és jóakaratúaknak megígért és majd a birtokukba jutó föld nem más, mint a szenteknek a földből alkotott teste, amely alázatosságuk érdeméből a boldog feltámadásban majd átalakul, és magára ölti a halhatatlanság dicsőségét.
Az ilyen test majd semmiben sem ellenkezik többé a lélekkel, és vele teljes összhangban majd azt akarja, amit a lélek akar. Akkor ugyanis majd a belső ember békességben és teljes egészében uralma alatt tartja a külső embert. Igen, a szelídek örök békességben fogják majd hatalmukban tartani a testet, és soha semmi nem lesz ártalmukra. Hiszen e romlandó test felölti majd a romlatlanságot, és e halandó test a halhatatlanságot, hogy a megpróbáltatás vállalását kárpótolja a jutalom, és ami addig terhünkre volt, azután már dicsőségünkre váljék.

Önvizsgálat:
- Az irgalmasság testi-lelki cselekedetei.
      - Tisztaság – szegénység – engedelmesség.
      - Ügyességnek tartom a lopást vagy bűnnek?
      - Hazug emberre rábíznám a vagyonomat?
      - Ha nem veszik észre a lopást, akkor nem bűn?
      - A csekély értéket lopó nem tolvaj?
- Pazarló vagyok?
      - Hány öltözet ruhám van?
      - Hány kabátom és hány pár cipőm?
      - Mennyit költök egy hónapban élvezeti cikkekre? Kávéra, dohányra, italra vagy egyebekre?
      - Mennyit költök divatra, szépítkezésre, szórakozásra, szenvedélyemre vagy hobbimra?
      - Mennyi élelmiszer megy kárba a háztartásomban?
      - Gondatlanság miatt mennyi a pluszkiadásom?
      - Csupán nélkülözhetetlen dolgokat vásárolok?

Röpimák:
Add, Urunk, hogy szakítani tudjunk az önző ember kívánságaival és cselekedeteivel.
Add, hogy megtörjön lelkünkön az anyagvilág vonzása.
Add, hogy olthatatlan szeretettel szeressük kereszted titkát.
Add, hogy türelemmel éljük meg a szegénységet és egyszerűséget.
Add, hogy akaratodat mindig készségesen teljesítsük
Add, hogy halálunk óráján is "IGEN"-t mondjunk rendelésedre.
Assisi Szent Ferenc közbenjárására add, hogy mi is egész szívvel szolgáljunk Neked.

 

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.