II. BOR – JELKÉP
3. rész
a) Bűn és bűnhődés

A bortól való megfosztás az Ószövetségben Isten büntetését jelzi, amellyel népét hűtlensége vagy igazságtalansága miatt fenyíti. Az Úr áldást oszt, vagy átokkal fenyegeti népét, annak megfelelően, hogy engedelmeskedik-e parancsainak, vagy nem hallgat Istene szavára. ;28Az Úr őrülettel, vaksággal és elmezavarral sújt, 29és világos nappal is úgy tapogatózol majd, mint ahogy a vak tapogatózik a sötétben, s nem találsz kiutat. Elnyomnak és kizsákmányolnak, s nem kel védelmedre senki. 30Eljegyzel magadnak egy lányt és más veszi feleségül. Házat építesz, de nem éred meg, hogy lakjál is benne. Szőlőt telepítesz, de nem szüretelsz benne.” (MTörv 28) Ámosz próféta így jövendöl:" 9Jaj azoknak, akik a jogot ürömre fordítják, és földre tiporják az igazságosságot!... 11Mivel a gyöngét eltiporjátok, és a gabona vámját elveszitek tőle, hiába építettétek a kőházakat, nem fogtok bennük lakni; hiába ültettetek nemes szőlőt, nem fogjátok inni a borát.” (Ám 5) Isten nem nézi tétlenül, ha rendelkezéseit lábbal tiporják. Minden cselekedet, amely másokat megkárosít, a biztonságos jövő érdekében hiábavaló, mert Isten megvonja jóváhagyását és áldását.
Erre figyelmeztet Mikeás próféta. 13Vetsz majd, de nem aratsz, sajtolod az olajat, a mustot, de olajjal nem kened magad, és nem iszol a borból.” (Mik 6) A harag napjáról beszél Szofoniás próféta, mivel a jeruzsálemiek nem veszik komolyan Istent, és nem hagyják, hogy a próféta szavai vagy a történelmi események figyelmeztessék őket. 12Abban az időben lámpással átkutatom majd Jeruzsálemet, és megbüntetem az embereket, akik poshadnak, mint a bor sepreje. Akik azt mondják szívükben: „Az Úr nem tehet sem jót, sem rosszat.” 13Akkor majd prédává lesz kincsük, házuk meg pusztasággá. Házat építettek? Nem fogják lakni! Szőlőt ültettek? Nem fogják inni a borát!” (Szof 1) Amikor a népet büntetés sújtja, akkor csak egyfajta bort ihat: az isteni harag, a kábító kehely borát.
Erre figyelmeztet Izajás: 17Ébredj föl, ébredj föl, kelj föl, Jeruzsálem! Te, aki megittad az Úr kezéből haragja poharát, a mámorító kelyhet fenékig ürítetted.” (Iz 51) A boros kehely az zsoltárokban és Jeremiásnál is az isteni büntetés jelképe. Itt a büntetés minden bűnös népre és emberre lesújt. 9 Mert serleg van az Úr kezében, tele van habzó borral, mámorító borral. Kiönti, s még a seprőt is föl kell szürcsölniük, meg kell inniuk azoknak, akik gonoszok a földön. 10Én azonban mindörökre ujjonghatok, énekelhetek Jákob Istenének. 11A bűnösök szarvát letördelem, ám az igazak feje fölemelkedik.” (Zsolt 75) 13Ezt jövendölte Jeremiás a nemzetek ellen. 14Mert őket is szolgaságra vetik hatalmas nemzetek és nagy királyok. Így aztán visszafizetek nekik tetteik és kezük munkája szerint. 15Az Úr, Izrael Istene, így szólt hozzám: Vedd a kezemből ezt a borral telt serleget, és itasd meg belőle az összes nemzetet, amelyhez elküldelek. 16Hadd igyanak belőle, hogy megtántorodjanak és eszüket veszítsék, mielőtt rájuk szabadítom a kardot. 17Elvettem hát a serleget az Úr kezéből és megitattam belőle minden nemzetet, amelyhez elküldött az Úr.” (Jer 25)

A bor hiánya a boldogtalanság állapotát is jelenti. 7Gyászol majd a must, elfonnyad a szőlőtő, sóhajtoznak mind a vidám szívűek. 8Elhallgat a vidám dobszó, a vigadozók zaja elcsöndesül, s a hárfa hangja is elhal. 9Nem isznak többé dalolva bort, s keserű lesz az ital a mulatozóknak. 10Romba dől a pusztulásra ítélt város, bezárt házaiba senki be nem léphet. 11 Panaszszó hallatszik utcáin: Nincs többé bor, vége minden vidámságnak, az öröm elköltözött a földről.” (Iz 24) Izajás elkeseredik, hogy Jeruzsálem a bűnben értéktelenné vált. 21Hogyan is lett cédává a hűséges város? Sion egykor csupa igazság volt, igazságosság lakott benne, de most gyilkosok lakják. 22Ezüstöd salakká változott, borod olyan lett, mint a víz. 23 Fejedelmeid lázadókká lettek, tolvajok társaivá.” (Iz 1)

Jeremiás, Joel és Aggeus próféta szemszögéből a büntetés jele a föld terméketlensége. 33Eltűnt a vígság és az öröm Moáb földjéről. Nincs többé bor a sajtókban; a szőlőtaposó nem tapos többé, s nem hallatszik többé kitörő örömnek hangja.” (Jer 48) „10Pusztává lett a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a búza, elillant a bor, kiapadt az olaj. 11Szégyenkeznek a földművesek, siránkoznak a szőlősgazdák a gabona és az árpa miatt, mert odalett a szántóföld termése.” (Jo 1) 11Szárazságot bocsátottam a földre, a hegyekre, a búzára, a borra, az olajra és mindenre, amit a föld terem az emberekre, az állatokra és a kéz minden munkájára. ” (Ag 1)

A hamis értékek iránti vágy csak pusztulást von maga után. János apostol a Jelenések könyvében a bort a bűn, a kicsapongás jeleként mutatja be.
8Egy másik angyal… ezt hirdette: „Elesett, elesett a nagy Babilon, amely kicsapongása tüzes borával megrészegítette mind a nemzeteket.” (Jel 14) „Elesett, elesett a nagy Babilon! Ördögök tanyája lett, minden tisztátalan szellem hajléka, minden tisztátalan madár fészke, minden tisztátalan és gyűlöletes állat odúja, 3mert erkölcstelensége tüzes borából minden nemzet ivott, vele paráználkodtak a föld királyai, és a föld kereskedői meggazdagodtak határtalan fényűzéséből. ” (Jel 18)

Szederkényi - Apostoltv
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.