III. BOR – ÉLETFORMA
1. rész
c) Nepomuki Szent János

A Dunaalmási Plébánia védőszentje
ünnepe: május 16.

A csehországi Nepomuk községben született, 1330 körül. Felszentelése után Prágában hitszónok, érseki titkár, majd kanonok, végül általános érseki helytartó. IV. Vencel király udvari alamizsnása, Johanna királyné gyóntatója lett. A felajánlott püspöki méltóságot nem fogadta el. Mivel az Egyház jogait eredményesen védelmezte, a király három főpappal együtt elfogatta, és kegyetlenül megkínoztatta.
A király kényszeríteni akarta, mint felesége gyóntatóját, hogy a gyónási titkot árulja el. 1393 március 16-án, mivel erőfeszítése hiábavaló volt, a Moldva folyóba dobatta. Április 17-én csodálatos módon találták meg a holttestét, és a prágai székesegyházban temették el. Halála után 30 évvel a szentté avatási vizsgálat kapcsán nyelvét épségben találták. 1729-ben avatták szentté.

 

Pázmány Péter bíboros szentbeszédeiből
Ha a keresztség által úgy megerősíttetnénk a jóban, hogy az általa adott megigazulást többé el nem veszíthetnénk, nem volna szükséges a bűnbánat.
Mivel pedig – Szent Pál tanítása szerint – a keresztség által másodszor nem újulhatunk meg, ha egyszer annak tisztaságát elveszítettük, a bűnbánatot rendelte Isten, hogy általa ismét megtisztuljunk, és Isten kedvébe jussunk. Hogy pedig ennek szükséges voltát világosabban megismerjük, Krisztus nemcsak a bűnbánatra való kötelezettséggel kezdte prédikálását, amikor ily szavakkal kezdett prédikálni:"Tartsatok bűnbánatot", hanem tanításában mint legszükségesebb dolgot parancsolta, hogy bűnbánatot tartsunk. Nemcsak azt akarta, hogy az apostolok a Szentlélek vétele után az első prédikációban a bűnbánattartásra kötelezzék hallgatóikat – mint ahogy Keresztelő János tanításának is ez volt a fundamentuma –, hanem világos szavakkal azt is elénk tárta, hogy a keresztség után a bűnök bocsánatának elnyerése és az örök kárhozat elkerülése miatt szükséges a bűnbánat.
Azért nem egyszer mondja: Ha bűnbánatot nem tartunk, egyformán mind elveszünk. Másutt azt parancsolja a bűnös embernek, hogy gondolja meg: honnan süllyedt le, és tartson bűnbánatot, mert ha nem tart, kárhozatba taszítják. Ugyanezt mondja a Bölcs, amikor azt írja, hogy ha bűnbánatot nem tartunk, Isten kezébe esünk, pedig rettenetes dolog az Isten kezébe esni.
Ami a gyónást illeti: Isten minden időben megkívánta a bűnös embertől, hogy ha bocsánatot akar nyerni, maga legyen vádolója bűnének.
Amikor édes Üdvözítőnk ítélőszéket kívánt emelni, amelyben magunk tartozunk a papok előtt vallomást tenni bűneinkről, először az apostolokra lehelt, és azt mondta nekik: Vegyétek a Szentlelket! Mintha azt mondta volna: Bizonyos, hogy tibennetek nincs arra hatalom, hogy az Isten ellen való bűnöket megbocsássátok, hanem én teszlek titeket eszközzé az Istennel való kibékülésben. Ezért méltán mondhatjátok, hogy ti üdvözítitek az embereket, mint szolgák és Isten sáfárai. Azért akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad. Kötve lesz a mennyben, amit megkötöztök; oldva lesz, amit feloldoztok.
Mivel pedig az egyházi embernek választania kell a bűnök között, hogy melyeket kell megbocsátania vagy megtartania, szükséges ismernie a bűnök nemét és körülményeit, mert egyébként nem tud választani közöttük. Tehát szükséges, hogy a bűnös ember megvallja és elsorolja bűneit, amelyek lelkiismeretét furdalják.
Tagadhatatlan, hogy az emberi szemérmességnek gátlása van a gyónásban, ezért a néma ördög sokaknak száját befogja az oktalan szeméremmel, hogy meg ne gyónjanak. De hiszem, hogy jobb egy ember előtt örök titok pecsétje alatt megvallani a szégyent, mintsem, hogy az ítélet napján az egész világ előtt kitudódjék, örök gyalázatunkra és kárhozatunkra.

Önvizsgálat:
Mit várok ettől a gyónástól?
      - Ezen túl is a magam akarata szerint fogok élni?
      - Vagy Isten akarata szerint?
      - Kérem Istentől az erőt a javuláshoz?
      - Fontos nekem a lelki előrehaladásom?
Ügyeimet milyen szempontok szerint akarom rendezni?
      - Anyagi hasznom szerint?
      - A lustaság és kényelemszeretet vezérel?
Isten dicsőségére szolgál a múltam?
      - a jelenem? (Kor 10, 31)
      - a terveim? (Mt 5, 16)
Viselkedésemben a környezetem a hitemet tapasztalhatja meg vagy kishitűségemet? - hitetlenségemet?
Jól viselem-e a kellemetlenségeket?
      - Mit nevezek istenszolgálatnak az életemben?
      - Ezt ímmel-ámmal teszem? (Ef 6, 7 Róm 12, 11)
      - Imádságban ad erőt a szolgálatra?
Szoktam-e felelőtlen ígéreteket tenni?
Miért hazudok?
      - Azért hogy előnyhöz jussak?
Szerintem jó dolog a „szükség-hazugság”?
Istent is próbáltam már becsapni?
      - Vállalom-e tetteimért a felelősséget?
      - Hivatalos személyt, hatóságot félrevezettem?

Röpimák:
      Nepomuki Szent János példájára kérjük az állhatatosság kegyelmét:
Add, Urunk, hogy kegyelmed segítségével minden parancsodat pontosan teljesítsük.
Add, hogy értékeljük és szeressük a hallgatás csendjét.
Add, hogy gyakran járuljunk a kegyelmi élet megújításának szentségéhez, a szentgyónáshoz.
Add, hogy a vértanúk szeretetével szeressünk Téged.
Add, hogy földi életünk utolsó órájában bűnbánó szívünk elnyerje a szentségi feloldozás kegyelmét.

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.