III. BOR – ÉLETFORMA
2. rész
c) A Boldogságos Szűz Mária születésének, Kisboldogasszony napjának ünnepe

Neszmély búcsúja
ünnepe: szeptember 8.

Mária a katolikus hit szerint öröktől ki volt szemelve az istenanyaságra, ezért mentes volt minden bűntől, szeplőtelenül fogantatott.
Dávid nemzetségéhez tartozott, Joakimtól és Annától született. Idős szülei Máriát ajándéknak kapták. Születésének sem a helyét, sem az időpontját nem ismerjük, de régi hagyomány szerint Jézus születésekor még nem volt 20 éves. Szent Józseffel, a szintén Dávid nemzetségéhez tartozó Jákob fiával jegyezték el.
Gábor angyal közölte vele a nagy hírt, az istenanyaság titkának valóra válását, a messiási ígéretek beteljesedését, meg azt is, hogy rokona, Erzsébet is anyai örömök elé néz. Názáretből Ein Karembe ment Erzsébethez, és ott maradt Keresztelő Szent János megszületéséig. Visszatérve Názáretbe, József az áldott állapotban lévő Szüzet – igaz ember lévén – nem akarta botrányos helyzetbe hozni, inkább elbocsátotta volna titokban. Angyali jelenés adta tudtul Józsefnek a nagy titkot, ennek hatására feleségül vette Máriát.
Betlehembe kellett menniük a római adóösszeírásnak megfelelően. Ott az összeírás napjaiban megszületett Mária gyermeke, aki a Jézus nevet kapta.
Jeruzsálemben a templomban bemutatták a Mózes törvénye szerinti tisztulási áldozatot az elsőszülött fiú megváltására. Ekkor az agg Simeon megjövendölte Mária szomorú anyai sorsát.
A gyermek születését angyalok adták hírül a pásztoroknak, csillag a napkeleti bölcseknek. A zsarnok Heródes félre akart állítani bármiféle trónörököst, és a betlehemi gyermekeket mind lemészároltatta. Jézus családjával a gyilkos Heródes haragja elől Egyiptomba menekült, valószínűleg csak Heródes halála után tértek vissza Názáretbe. Názáretben nevelték Jézust, megtaníttatták írni, olvasni, és a szentírás alapos ismeretére is. Amikor Jézus 12 éves lett, az egész család és rokonság elzarándokolt Jeruzsálembe. A templomban nagy volt a tömeg, külön udvarokban imádkoztak a férfiak és nők. Valószínűleg a fiatal fiúk számára is külön tartottak a tanítók hittan foglalkozást. Itt Jézus egy félreértés következtében elveszett szemük elől, Mária és József nélküle indultak hazafelé. Kétségbeesett keresés után, nagy örömükre a templomban a tanítók közt végül megtalálták.
Mária jelen volt Fiával és annak tanítványaival Kánában egy menyegzőn, Jézus első csodájánál. Mária többször kísérte Jézust tanítói körútján, és a keresztfa alatt is ott állt. A haldokló Jézus Máriát János apostol gondjaira bízta. József ekkor már bizonyára elhunyt. Mária együtt imádkozott az apostolokkal, velük együtt ő is megkapta pünkösdkor a Szentlelket. Régi hagyomány szerint még 11 évig nagy szegénységben élt, majd boldog halála után fölvétetett a mennybe. Halálának helye az Olajfák hegyének tövében van, ott most bencés templom emelkedik.

Aranyszájú Szent János püspök szentbeszédeiből
A bűnbocsánat öt útja
A bűnbocsánat első útja: a bűnök elítélése. Mert először is sorold fel bűneidet, hogy megigazulj!... Ítéld hát el magad is bűneidet, ez már elég is az Úrnak ahhoz, hogy megbocsásson. Mert aki elítéli vétkeit, az jobban fog majd vigyázni, hogy ugyanazokba később bele ne essék…
De van egy másik, ennél nem kevésbé értékes út is, ez pedig az, hogy felejtsük el az ellenségeinktől elszenvedett sérelmeket, hogy uralkodjunk méltatlankodásunkon, hogy megbocsássuk szolgatársaink ellenünk elkövetett bűneit: ennek fejében kapunk majd mi is bocsánatot az Úr ellen elkövetett bűneinkre…
Meg akarod ismerni a bűnbocsánat harmadik útját is? Ez a lángoló lélekkel végzett, nagyon odaadó, a lélek mélyéből felfakadó imádság.
És ha a negyediket is meg akarod tudni, megmondom: ez az alamizsnálkodás. Mert nagy és szavakkal szinte ki sem fejezhető ereje van ennek is.
Ha pedig valaki vallásos lelkületű és alázatos, ez is kitépi lelkéből a bűnöket éppúgy, mint az előbb említettek.

Önvizsgálat:
Miért imádkozom?
      - hogy megbeszéljem Istennel a dolgaimat, s aztán az Ő szemével lássam azokat?
      - hogy hálámat kifejezzem és megköszönjem jóságát?
      - hogy kérjek tőle anyagi javakat?
      - lelki javakat? nekem? másnak?
      - hogy minél jobban megismerhessem Őt?
      - hogy akaratát felismerjem?
      - hogy helyreállítsam a közöttünk lévő jó viszonyt?
      - hogy ápoljam és gazdagítsam szeretetkapcsolatunkat?
      - hogy az imádság kötelessége teljesítve legyen?
      - hogy siránkozhassam bajaimon?
      - hogy bevádoljak Előtte másokat? (Jel 12, 10)

Röpimák:
Urunk, Te öröktől fogva kiválasztottad a Szent Szüzet, hogy megtestesült Fiad Édesanyja legyen: add meg nekünk, hogy felismerjük mi is hivatásunkat.
Urunk, Te fogantatásodban a Szent Szüzet megőrizted szeplőtelennek: add, hogy mi is hűségesek maradjunk keresztségünk kegyelméhez.
Urunk, Te minden kegyelemmel elárasztottad a Boldogságos Szüzet: kérünk, add, hogy bennünk is túláradjon a kegyelem.
Urunk, Te a Boldogságos Szűzben áldottad meg az emberiséget: engedd, hogy mi is áldás-hordozók lehessünk testvéreink között.
Urunk, Te a Szent Szűzben a mennyországi életet elővételezted: add, hogy az Ő közben-járásáért mi is eljuthassunk a mennybe.

 

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.