III. BOR – ÉLETFORMA
3. rész
c) Szent Kereszt felmagasztalása

Tata I. Plébánia búcsúja
ünnepe: szeptember 14.

Ezen a napon ünnepeljük a Szent Kereszt megtalálásának és a tiszteletére épült jeruzsálemi bazilika felszentelésének évfordulóját. Nagy Konstantin császár idejében, a IV. század elején, a császár édesanyja, Szent Ilona buzgólkodott az Úr Jézus keresztjének megtalálásán.
Meg is találta a kivégzés helyének közelében.

Szent András krétai püspök szónoklataiból
A szent kereszt ünnepét üljük, és a Keresztre Szegezettel mi is a magasba ragadtatunk, hogy a földet a bűnnel együtt messze lent hagyva, a mennyeieket szerezzük meg magunknak. Ilyen nagy dolog a kereszt birtoklása, és akié a kereszt, az nagy kincs birtokába jut… Hiszen, ha nem lett volna kereszt, Krisztust sem feszítették volna rá. Ha nem lenne kereszt, életünk sem lenne odaszegezve ahhoz az áldott fához.
Ha a mi Életünk nem lett volna rászegezve, akkor az oldalából nem törtek volna elő a halhatatlanság forrásai: a vér és a víz, amelyek a világot kiengesztelik. Bűneink adóslevele sem lenne még összetépve; nem lennénk szabad emberek, az élet fájának gyümölcsét sem ízlelhetnénk meg, és nem állna nyitva számunkra a mennyország paradicsomkertje. Ha nem lenne kereszt, akkor a halál még nem volna megsemmisítve, és az alvilág sem lenne legyőzve. Ilyen nagy és értékes kincs tehát a kereszt.
Nagy a kereszt, mert általa kaptuk legnagyobb javainkat, és annál számosabbat, minél többet kell tulajdonítanunk ezekből Krisztus csodáinak és szenvedéseinek. Értékes a kereszt, mert Isten szenvedésének és győzelmének a jele. Szenvedésének, mert rajta vállalta Krisztus önként a kínhalált, de győzelmének is jele, mert rajta sebezte meg a sátánt, és a halált is itt győzte le; itt tört össze az alvilág kapuja, és a földkerekség minden népének üdvössége lett a szent kereszt. Ezért nevezzük a keresztet Krisztus dicsőségének és Krisztus felmagasztaltatásának.
Tekinthetjük kívánatos kehelynek, de tekinthetjük Krisztus értünk elszenvedett gyötrelmei befejezésének is. Hogy pedig Krisztus valódi dicsősége a kereszt, hallgassuk meg, mit mond erről ő maga: "Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne, és szüntelen meg fogja őt dicsőíteni.
És ismét: "Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál: részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett." Vagy más helyen: "Atyám, dicsőítsd meg nevedet! Erre szózat hallatszott az égből: "Megdicsőítettem, és ezután is megdicsőítem. Mindezekkel világosan jelzi azt, ami a kereszten akkor végbement. Hogy pedig a kereszt Krisztus felmagasztaltatása is, hallgasd meg, mit mond ő maga:
"Ha majd felmagasztaltatom, mindenkit magamhoz vonzok.
Mindezekből világosan kitűnik, hogy Krisztus dicsősége és felmagasztalása a kereszt.

Szent Ágoston püspöknek „A pásztorok” című beszédéből
A katolikus Anyaszentegyház és a benne élő Pásztor mindenütt keresi a tévelygőket, megerősíti a gyengéket, gyógyítja a betegeket, bekötözi a sebesülteket, egyeseket ezek, másokat azok, akik talán nem is ismerik egymást…
Az Egyház ugyanis olyan, mint a szőlőtő, amely növekedve mindenütt elterjedt.
Amazok viszont olyanok, mint a haszontalan venyigék, amelyeket terméketlenségük miatt méltán metszett le a szőlőműves kése, hogy a tőke ugyan meg legyen metszve, de ne legyen megcsonkítva. Azok a venyigék tehát ott maradtak, ahol lemetszették őket. A mindenütt növekvő tőke pedig ismeri mind a rajta maradt szőlővesszőket, mind pedig a róla lemetszett, mellette levő venyigéket.
Azért hívja vissza a tévelygőket, mert az Apostol még a letört ágakról is azt mondja, hogy Istennek van hatalma arra, hogy újra beoltsa őket. Tehát akár a nyájtól eltévedt juhokhoz, akár a tőkéről lemetszett venyigékhez hasonlítsd is őket, Isten képes mind a tévelygő juhokat visszahívni, mind pedig a lemetszett venyigéket újra beoltani, mert ő a legfőbb Pásztor, és ő az igazi Szőlőműves.

Önvizsgálat:
Haragszom valakire? (Mt 5, 22)
      - Hogyan értelmezem a megbocsátást?
      - Nekem nézzenek el mindent?
      - „Megbocsátok, de nem felejtek”?
      - Szeretni is tudom a volt haragosomat?
Türelmetlen vagyok?
      - Hogyan reagálok mások türelmetlenségére?
      - saját türelmetlenségemre?
      - Tudok bocsánatot kérni?
      - Tettleg bántalmaztam valakit?
Feldúltam mások békéjét?
      - Becsületébe gázoltam valakinek?
      - Bűnöket kibeszéltem?
      - Titkokat kibeszéltem?
      - Hamisan vádoltam valakit?
      - Gyanúsítgattam valakit?
      - Megfenyegettem valakit?
      - Ijesztgettem valakit?
 

Röpimák:
Add, Urunk, hogy szenvedésed és kereszthalálod a mi üdvösségünket is szolgálja.
Adj, Urunk, készséges lelkületet, hogy szenvedéseinket örömmel vállaljuk.
Engedd, hogy életünk szenvedéseivel, keresztjeivel kiegészítsük, ami hiányzik értünk vállalt keresztedből.
Add, Urunk, hogy szenvedő embertársaink kínszenvedésedből és keresztedből merítsenek erőt és vigaszt.
Add, hogy kereszted halálunk óráján üdvösségünk záloga legyen.
Urunk, Jézus Krisztus! A bűn fáján győztes gonoszt a keresztfa titkával legyőzted.
Kérünk, kereszted titkát oltsd lelkünkbe, hogy általa mi is legyőzzük a sátán hatalmát.

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.