IV. BOR – HIVATÁS
2. rész
c) Szent Jakab apostol

A Szomódi Plébánia védőszentje
ünnepe: július 25.

Jakab apostol jómódú galileai zsidó családból származott. Zebedeus fia, János apostol testvére, Betszaidában született. Atyja, Zebedeus, halász; anyja Salome volt, aki követte az Urat, szolgált neki, és tanúja volt kínszenvedésének és feltámadásának is.
Életéről keveset tudunk. Jézus első követői közé tartozott, Péterrel és Jánossal. Jairus leányának feltámasztásánál, a Tábor-hegyi színeváltozásnál, a Getszemáni kerti gyötrődésnél csak ők hárman vannak jelen.
Jézustól a Boanergész - "Mennydörgés fiai" nevet kapta testvérével, Jánossal, amely valószínűleg az Úrhoz való lángoló szeretetét, és buzgó, tüzes egyéniségét akarta jellemezni. A Szentlélek eljövetele után ő is hirdette az evangéliumot. Heródes Agrippa elfogatta és lefejeztette 42 körül.
Ő az első vértanú apostol. Kiváltképpen tisztelik a spanyolországi Compostellában, ahol igen jeles templomot emeltek nevének.

Aranyszájú Szent János püspöknek a Máté-evangéliumról mondott szentbeszédeiből
Zebedeus fiai így kérlelték Krisztust: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb oldaladon, másikunk a bal oldaladon üljön. Mit szól erre Jézus? Értésükre akarja adni, hogy nem éppen valami lelki dolgot kértek, és ha egyáltalán tudnák, mi az, amit kérnek, akkor sohasem merték volna azt kérni; ezért válaszolja nekik: Nem is tudjátok, hogy mit kértek, hogy mennyire nagy dolog az, milyen csodálatos, mennyire felette áll az égi hatalmasságoknak is. Aztán hozzáteszi: Készen vagytok rá, hogy igyatok a kehelyből, amelyből majd én iszom, vagy hogy a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedjetek? „Ti ugyanis kitüntetést és dicsőséges babérkoszorút emlegettek nekem, én pedig küzdelmekről és vérontásról beszélek nektek. Mert ez az időszak nem a jutalom átvételének az ideje; nem most fog felragyogni az én dicsőségem sem; ez a földi élet az öldöklésnek, a harcnak és a megpróbáltatásoknak ideje” – mondja.

Figyeld meg, miképpen teszi fel a kérdést, hogy azzal is buzdítson és magyarázzon. Nem azt mondja ugyanis: „Készek vagytok-e vállalni az erőszakos halált, készek vagytok-e a véreteket is ontani?” Hanem hogyan kérdezte? Készen vagytok rá, hogy igyatok a kehelyből? És buzdításképpen hozzáteszi: amelyből majd én iszom, tudniillik, hogy bátorítsa őket a vele való közösség tudata. Keresztségnek mondja azt, mert meg akarja mutatni nekik, hogy abból az egész világ nagy megtisztulása származik majd. Azt felelik neki erre: Készen vagyunk. Készséges lélekkel mindjárt megígérik, bár azt sem tudják, mit is mondanak; azt viszont várták, hogy meghallgatást nyer a kívánságuk.

Nos, mit mond erre Jézus? A kehelyből, amelyből én iszom, ti is isztok, s a keresztséggel, amellyel engem megkeresztelnek, ti is megkeresztelkedtek. Nagy ajándékot jövendöl meg nekik, hiszen ez annyit jelent: „Méltók lesztek a tanúságtételre; mindazt elszenveditek, amiket én, erőszakos halálban lesz részetek, és így velem közös lesz a sorsotok.” De hogy jobb és bal oldalamon ki üljön, afelől nem én döntök. Az a hely azokat illeti, akiknek Atyám készítette. Amikor lelküket így felbátorította, amikor már emelkedettebbé és a csüggedéssel szemben ellenállókká tette őket, csak azután igazította ki a kérésüket.

Akkor megneheztelt a többi tíz a két testvérre. Látod, mennyire nem voltak még tökéletesek valamennyien: sem azok, akik a többi tíz elé szerették volna helyezni magukat, sem a többi tíz, aki e kettőre irigykedett. De mint említettem: mutasd meg őket nekem ez után az esemény után, és látni fogod, hogy távol vannak már minden ilyen helytelen vágytól. Figyeld meg tehát, hogy éppen az a János, aki ezzel a kéréssel járult Jézushoz, később – az Apostolok Cselekedetei szerint – mindenütt átengedte az elsőbbséget Péternek, az igehirdetésben is, a csodatevésben is. Jakab pedig már nem sok ideig élt: félretett minden emberi becsvágyat, kezdettől fogva ugyanis oly rendkívüli lelkesedés hevítette, és szavakkal ki nem fejezhető olyan tökéletességre emelkedett, hogy nemsokára meg is ölték őt.

Önvizsgálat:
Az önmegtagadás idegen nekem?
      - Szigorú böjt – enyhébb böjt.
           kedvenc ételektől, italoktól való időleges tartózkodás.
           Testi kényelmetlenségek elviselése.
           Örömmel fogadni a váratlan alkalmakat az önmegtagadásra.
           Önzetlen szolgálattevés.
           Imavirrasztás stb.
      - Ellenszenvet legyőzni, és szeretetet gyakorolni.
           Időmből áldozni mások javára.
           Szeretetszolgálat a viszonzás reménye nélkül.
           Bőbeszédűségemet korlátozni.
           Másokról csak jót mondani.
           Soha nem panaszkodni.
           Az önsajnálat minden külső és belső módjáról lemondani.
           Adakozás, Jótékonykodás.
           Igazságtalanok elviselése stb.

Röpimák:
Kérjük, hogy Szent Jakab apostol példájára mi is megkapjuk az állhatatosság kegyelmét.
Add, Urunk, hogy Egyházad minden üldözés ellenére is szilárdan álljon.
Adj, Urunk, apostoli lelkületű papokat, akik fáradságot nem ismerve követik Mesterüket.
Add meg, Urunk, nekünk is Szent Jakab apostol hűségét és állhatatosságát.
Add, hogy mi se riadjunk vissza a nehézségektől, amelyek megpróbálnak bennünket.
Add, hogy életünk hivatás legyen melletted, és ezzel fogadj be majd minket is Országodba.

 

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.