IV. BOR – HIVATÁS
3. rész
c) Az Eucharisztia öröme

 

Aquinói Szent Tamás műveiből
Isten egyszülött Fia az ő saját istenségének részeseivé akart tenni minket. Ezért fölvette természetünket, emberré lett, hogy az emberek az isteni természet részeseivé legyenek. Ezenfelül pedig amit természetünkből fölvett, azt egészen odaadta áldozatul a mi üdvösségünkért. kereszt oltárán ugyanis feláldozta testét az Atyának kiengesztelésünkért; vérét ontotta megváltásunk áraként és lelki újjászületésünk fürdőjének megalapítására, hogy kiszabadítson a gyászos szolgaságból, és lemossa minden bűnünket.
Hogy pedig ennek a nagy, ajándékozó, örök szeretetének emléke velünk maradjon, testét eledelül és vérét italul hagyta ránk, hogy azt a hívek magukhoz vegyék a kenyér és a bor színe alatt.

A jeruzsálemi hitmagyarázatokból
Urunk, Jézus Krisztus elárultatásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: "Vegyétek és egyétek, ez az én testem." És fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt: "Vegyétek és igyátok, ez az én vérem." Ha egyszer ő nyilatkozott, és kimondta a kenyér felett: "Ez az én testem", ki merészelne ezután is kételkedni? Ha ő állította, és kijelentette: "Ez az én vérem", ki merne még habozni és olyasmit mondani, hogy talán ez nem az ő vére?
Teljes meggyőződéssel vegyük tehát magunkhoz, mint Krisztus testét és vérét. Mert a kenyér színe alatt a testet kapod, a bor színe alatt a vért kapod. Azáltal tehát, hogy veszed Krisztus testét és vérét, vele egy testté, egy vérré leszel. Következésképpen Krisztus-hordozók is leszünk, amikor szétoszlik testünkben az ő magunkhoz vett teste és vére.
Így válunk, Szent Péter szerint, az isteni természet részeseivé. Ne tartsd tehát azt közönséges kenyérnek és bornak, hiszen az Úr mindenható szava alapján Krisztus teste és vére az. Ha érzékeid mást sugallnak is, a hit biztosít, és megerősít téged.
Most megtanultad, és hitedben meg vagy győződve, hogy az, ami kenyérnek látszik, az nem kenyér, még ha az ízlelés mást mond is, hanem Krisztus teste; és hogy az, ami bornak tűnik, az nem bor, még ha az ízlelés úgy érzi is, hanem Krisztus vére.

„A tizenkét apostol tanításá”-nak nevezett őskeresztény írásból
Így adjatok hálát:
Először a kehely fölött mondjátok:
„Hálát adunk neked, Atyánk, szolgádnak, Dávidnak szent szőlőtövéért, amelyet nekünk a te Fiad, Jézus által nyilatkoztattál ki; dicsőség neked mindörökké!”
A kenyértörés után pedig ekképpen: „Hálát adunk neked, Atyánk, azért az életért és tanításért, amelyet nekünk a te Fiad, Jézus által nyilatkoztattál ki; dicsőség neked mindörökké! Miként ez a kenyér szét volt hintve a földeken, és egybegyűjtve egy kenyérré vált, úgy gyűljön össze Egyházad is a föld határairól a te országodba; mert tiéd a hatalom és a dicsőség Jézus Krisztus által mindörökké!”…
Mindenható Urunk, te mindent nevedért teremtettél, és ételt meg italt adtál az embernek, hogy éljenek vele és neked hálát adjanak. Nekünk pedig lelki ételt és italt adtál és örök életet Fiad által.
Mindenekelőtt hálát adunk neked, mert hatalmas vagy; dicsőség neked mindörökké!

Önvizsgálat:
Mit jelent számomra a vasárnapi szentmise?
      - kényszerű kötelesség?
      - látványos ceremónia?
      - „műsorszám”, amit megkritizálhatok?
      - divatbemutató?
      - unatkozás?
Hogyan veszek részt a szentmisében?
      - Különcviselkedést tanúsítok?
      - Magánájtatosságaimmal tüntetek?
      - Zavarom mások áhítatát?
      - Kigúnyolom mások áhítatát?
      - Közömbös néző vagyok csupán?
      - Tanulékony vagyok vagy önmagammal elégedett?
      - Késve szoktam érkezni?
      - A kegyelem állapotában járulok a szentáldozáshoz?
      - Készület nélkül megyek az Úr asztalához? (1Kor 11, 27-32)
      - Hányszor áldoztam súlyos bűn állapotában?
      - Könnyebben lemondok a szentáldozásról, mint hogy lemondjak bűneimről?
      - Évek telnek el szentáldozás nélkül?
      - Szívesen vallom testvérnek a többi áldozót?
Lopom az időt?
      - Mennyi időt töltök lustálkodással naponta?
      - Mennyi időt szentelek imádkozásra? Bibliaolvasásra?
      - Mennyi idő megy el üresjáratként naponta?
      - Mennyi időt vesz igénybe a rendszeres munkám?
      - A munkaidőm munkával telik?
      - Mennyi időt szánok családtagjaimnak?
      - Mennyi időt engedélyezek hobbimnak?
      - Mennyi időre van szükségem barátaim számára?
      - embertársaim szolgálatára?

Röpimák:
Krisztus, békesség és igazságosság Királya, aki áldozatod jeléül a kenyeret és a bort rendelted, részesíts minket is áldozatodból!
Krisztus, a mennyei Atya igaz imádója, egyesítsd titokzatos testedben mindazokat, akiket az egy Kenyérrel táplálsz!
Krisztus, mennyből alászállott Kenyér, aki Egyházadat testeddel és véreddel élteted, segíts, hogy ennek az ételnek az erejéből
                lankadatlanul haladjunk előre életünk útján!
Krisztus, áldozati lakománk láthatatlan vendége, aki az ajtóban állsz, és kopogtatsz, jöjj be hozzánk, hogy velünk egyél, mi meg veled!

 

Friedrich Schiller: Az örömhöz
Gyúlj ki, égi szikra lángja,
szent öröm, te drága, szép!
Bűvkörödbe, ég leánya,
ittas szívünk vágyva lép.
Újra fonjuk szent kötésed,
mit szokásunk szétszabott,
egy-testvér lesz minden ember,
hol te szárnyad nyugtatod.
Milliók ti, kart a karba!
Gyúljon csók az ajkakon!
Túl a csillagsátoron
él mindnyájunk édesatyja!

 

 

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.